+359889459558 / shr.vel.zr@gmail.com
 • български
 • English
 • Русский
 • Español
 • Цели и визия на

  Сдружението на хотелиери и ресторантьори

  Велинград и Западни Родопи 

  за развитие на туризма в дестинация Велинград и туристически район Западни Родопи

   

  Град Велинград и район Западни Родопи имат уникалната възможност като СПА, климатична и природна дестинация да станат максимално разпознаваеми и лице на България в туризма  на Балканско, Европейско и Световно ниво.

   

   

  Къде другаде в Европа има 77 минерални извора с лечебни свойства?

  Коя туристическа дестинация в България е атрактивна през цялата година?

  Къде се намира най-големият карстов извор в страната?

  Къде има по-красиви язовири от Доспат, Беглика, Широка поляна и Батак?

  Кой български район има това съчетание от природни и климатични дадености?

  Кой български район се предпази от презастрояване и хаотично развитие?

  Кой български курорт има качествен туристически и SPA продукт и добър баланс между търсене и предлагане?

  Кой български район може да се конкурира с красотата на Западните Родопи?

  Къде хората са по–гостоприемни и толерантни от нашите колеги и съграждани?

   

  Какви са личните ползи за членовете на Сдружението на хотелиери и ресторантьори – Велинград и Западни Родопи?

   

  Всеки да повиши приходите от дейността, която прави!

  Всеки да намали нетните стойности на правените по дейността разходи!

  Всеки да повиши стойността на инвестицията, която е направил!

  Всеки да е горд, че е избрал правилно локацията на своята инвестиция!

   

  Какви са общите цели на Сдружение на хотелиери и ресторантьори – Велинград и Западни Родопи за туристическа дестинация Велинград и туристически район Западни Родопи?

   

  Да предпазим нашият регион от зловредни външни влияния, в частност мина „Грънчарица“ и желанието за рудодобив.

  Да повишим финансовия стандарт и качеството на живот на всички живеещи в регион Западни Родопи.

  Да наложим позитивен имидж на туризма в района и повишим разпознаваемостта на туристическите марки „Велинград“ и „Западни Родопи“, като привлекателни целогодишни дестинации с характерна идентичност, запазени културни традиции и съхранена природа.

  Да утвърдим конкурентоспособността на всички туристически обекти в район Западни Родопи на световния и национален пазар чрез повишаване на качеството на туристическия продукт, продуктова специализация и диверсификация;

  Да въведем доброволни международни стандарти и добри европейски практики и внедряване на иновативни продукти, информационни и комуникационни технологии в унисон с изискванията на туристическото търсене.

  Да задържим съществуващите и да привлечем нови високо квалифицирани кадри, чрез постоянни обучителни курсове, достойни трудови възнаграждения и гордост от работата в район Западни Родопи.

   

  Как ще постигнем поставените цели ?

   

  Чрез общи действия по запазване и надграждане на предлаганият от нас туристически продукт в дестинация „Велинград“ и район Западни родопи.

  Чрез опазване, развиване и популяризиране на район Западни Родопи.

  Чрез поемането на отговорност за доброволно спазване на етични норми в етичния кодекс на Сдружението, приети от всички нас.

  Чрез общо договаряне на членовете на Сдружение на хотелиери и ресторантьори – Велинград и Западни Родопи с нови източници на приходи от български и чужди туристически пазари.

  Чрез намаляването на разходите  от доставчици на основни суровини и материали на всички членове на Сдружението на хотелиери и ресторантьори – Велинград и Западни Родопи.

  Чрез генерирането на допълнителен финансов ресурс в Сдружението на хотелиери и ресторантьори – Велинград и Западни Родопи и неговото целево и правилно разходване.

  Чрез активни действия, конструктивни предложения и общо полезни за бранша и дестинацията решения в Консултативните съвети по туризъм към Кметовете на Общините в район Западни Родопи.

  Чрез активни контакти с Министерство на туризма и всички други държавни органи и браншови организации, имащи отношение към развитието на туризма и налагането на район Западни Родопи.

   

  Какви ще бъдат постигнатите резултати ?

  “Велинград” – Спа дестинация номер 1 в Европа.

  “Западни Родопи” – регион номер 1 на Българският туризъм.

  Общините в район “Западни Родопи” – Събитийна дестинация номер 1 на България.

   Достигане на необходимата финасова обезпеченост и позициониране на Сдружение на хотелиери и ресторантьори – Велинград и Западни Родопи като единствената браншова туристическа организация в регион Западни Родопи.

   Повишение на индивидуалните бизнес резултати на всеки един член на сдружението.